top of page

Reklamačný Poriadok

Reklamačný poriadok internetového obchodu  (ďalej len „Reklamačný poriadok“)

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 

1. Tento Reklamačný poriadok upravuje v súlade s ustanoveniami príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, ZOS, ZOSPPZP a  ZEO práva a povinnosti

Strong Point, s. r. o. 

Radová 4, 949 01 Nitra

Slovenská republika

IČO: 36 560 952

DIČ: 2021834056

Tel: +421 915709555

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo . 14864/N 

 

a každej fyzickej a právnickej osoby, ktorá je Kupujúcim Tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho  podľa Všeobecných obchodných podmienok Predávajúceho,

ktoré vznikajú v oblasti reklamácií Tovaru zakúpeného Kúpnou zmluvou uzatvorenou v súlade s Všeobecnými obchodnými podmienkami.

2. Pojmy „Predávajúci“, „Kupujúci“, „Zmluvné strany“, „Kúpna zmluva“, „Tovar“, „Občiansky zákonník“, „Obchodný zákonník“, „ZOS“, „ZOSPPZP“, „ZOE“ a iné definované vo Všeobecných obchodných podmienkach majú pre účely tohto Reklamačného poriadku totožný význam.

3. Tento Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Kupujúceho pri dodaní Tovaru v rozpore s Kúpnou zmluvou, odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho a v neposlednom rade aj podmienky uplatnenia nárokov z vád zakúpeného Tovaru.

 

Článok II.

Uplatnenie reklamácie

 

1. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku Tovaru pri prevzatí Tovaru. Pokiaľ tak Kupujúci neurobí môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len za predpokladu, že preukáže, že tieto vady mal Tovar už v čase prevzatia Tovaru.

2. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu:

(i)  po dohode s Predávajúcim osobne u Predávajúceho;

(ii) odoslaním na korešpondenčnú adresu Predávajúceho.

Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho v súlade s platným Reklamačným poriadkom.

3. Reklamáciu je možné vybaviť v prípade preukázania nasledujúcich skutočností:

(i)   vada Tovaru sa vyskytla v záručnej dobe (za účelom preukázania tejto skutočnosti je Kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe Tovaru);

(ii)  preukázanie, že Tovar bol Kupujúcim zakúpený od Predávajúceho a za akú cenu (za týmto účelom je Kupujúci povinný predložiť platný doklad o kúpe tovaru s vyznačeným dátumom predaja preukazujúci nákup reklamovaného tovaru u Predávajúceho);

(iii) že je Tovar vadný (za týmto účelom je Kupujúci povinný predložiť resp. doručiť vadný Tovar na korešpondenčnú adresu Predávajúceho.

Právajúci si vyhradzuje právo v prípade ak nebude ktorákoľvek z vyššie uvedených podmienok riadne splnená reklamáciu Tovaru neuznať ako oprávnenú.

4. Predávajúci sa zaväzuje určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 (troch) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci si vyhradzuje právo určiť spôsob vybavenia reklamácie v odôvodnených prípadoch (predovšetkým ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru), najneskôr do 15 (pätnástich) dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5. Predávajúci sa zaväzuje vybavovať uplatnené reklamácie bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 (tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty si môže Kupujúci uplatniť rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť, t.j. právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar.

6. Predávajúci sa zaväzuje vydať Kupujúcemu o vybavení reklamácie doklad (písomný alebo vo forme e-mailu) najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada Tovaru, pre ktorú nemôže Kupujúci zakúpený Tovar riadne užívať alebo ho môže byť používať len čiastočne, a je možné túto vadu odstrániť, vzniká Kupujúcemu právo na bezplatnú opravu Tovaru.

8. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady Tovaru, na ktoré ho Predávajúci v čase uzatvárania Kúpnej zmluvy upozornil, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola Kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

9. Kupujúci je oprávnený namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.

10. V prípade vady Tovaru, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť Tovar riadne používaný ako Tovar bez vady a v prípadoch stanovených príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, má Kupujúci právo na výmenu výrobku alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

11. Rovnaké práva má Kupujúci v prípade, ak sa síce jedná o odstrániteľné vady Tovaru, avšak Tovar nemôže byť riadne užívaný z dôvodu opätovného vyskytnutia sa vady (pre účely reklamácie sa za viac krát opätovnú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát) alebo z dôvodu väčšieho počtu vád na zakúpenom Tovare (pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád Tovaru súčasne).

12. Ak dôjde k výmene vadného Tovaru za nový alebo ak bola vymenená časť z Tovaru, začne plynúť záručná doba k novému Tovaru, resp. k jeho novej časti znovu od prevzatia nového Tovaru, resp. Tovaru s novou časťou.

 

Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosti dňa 1.10. 2019

bottom of page