top of page

Všeobecné obchodné podmienky

Článok I.

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi Kupujúcim a Spoločnosťou:
  

Strong Point, s. r. o. 

Radová 4, 949 01 Nitra

Slovenská republika

IČO: 36 560 952

DIČ: 2021834056

Tel: +421 915709555

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo . 14864/N 

(ďalej len „Predávajúci") Uzatvorené prostredníctvom elektronického systému.

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.momentumclothing.sk medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ustanovenia §588 a nasl. v spojení s ustanovením §612 a nasl. zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník (ďalej len „OP“)

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného Tovaru z ponuky elektronického obchdou a cenu tohto Tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu Predávajúceho.

Článok II.

Objednávka

2.1 Podmienky platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru Predávajúcim Kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne určenie kupujúceho, obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za Tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za Tovar.

2.5 Kupujúci bude pravidelne informovaný o stave objednávky prostredníctvom emailu. Kupujúci môže byť Predávajúcim pre účel potvrdenia objednávky telefonický kontaktovaný.

Článok III.

Storno objednávky

3.1 Kupujúci má právo stornovať objednávku prostredníctvom emailu bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že Predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania, alebo po dohode s Predávajúcim. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru “na objednávku”, ktoré bolo nutné na želanie Kupujúceho zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 75% z celkovej ceny Tovaru.

3.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

V prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.),

v prípade, že Kupujúci si v minulosti neprevzal Tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky,

Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa Tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní. 

Článok IV.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

4.1 Kupujúci má právo v súlade so Zákonom č. 102/2014 z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji Tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

4.2 Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí Dodávateľ Kupujúcemu a Kupujúci Dodávateľovi všetky vzájomné prijaté plnenia. Ak sa Kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

kontaktovať Predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu pre vrátenie peňazí,

ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:

- Tovar musí byť v pôvodnom obale

- Tovar nesmie byť použitý

- Tovar musí byť nepoškodený

- Tovar musí byť kompletný (vrátane visačiek, štítkov, letákov a pod.) 

- Tovar nemôže javiť známky zásahov do jeho funkčnosti, štruktúry, dizajnu atď. (lepenie, farbenie, prešívanie a pod.)

- Zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra.

4.3 Pri splnení podmienok uvedených v bode 4.2 Predávajúci peniaze za tovar zašle prevodom na účet Kupujúceho a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní Tovaru.

4.4 Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko Predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu.

4.5 Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy v zmysle §7 ods. 6 písm. e) Zákona o ochrane spotrebiteľa (predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený).

4.6 Náklady na vrátenie Tovaru znáša Kupujúci. 

4.7 Kupujúci znáša akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností Tovaru.

4.8 Záruku na Tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných platných právnych predpisov Slovenskej republiky resp. po dobu 24 mesiacov. Ak nie je v katalógu Tovarov na internetovej stránke Predávajúceho www.momentumclothing.sk uvedené inak, je záručná doba pri všetkých Tovaroch 24 (dvadsaťštyri) mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim. *Táto sa nevzťahuje na prípady nesprávneho používania produktu, používania na iný účel, než na aký je produkt určený, prípady nesprávneho skladovania produktu, alebo zaobchádzania s ním, takisto ako aj nedovoleného zasahovania do produktu samotného.

 

Článok V.

Cenové podmienky

5.1 Cena produktov na stránke Predávajúceho www.momentumclothing.sk predstavuje cenu vrátane DPH 20%.

 

Článok VI.

Poštovné a balné

6.1 Cenu za dopravu si účtuje Predávajúci v závislosti od krajiny Kupujúceho, celkovej váhy a rozmeru balenia objednávky.

6.2 Dopravu a dodanie pri vnútroštátnych a zahraničných objednávkachzabezpečujekuriér príslušnej prepravnej spoločnosti. Cena poštovného je uvedená vrátane DPH.

6.3 Predávajúci môže zaslať Tovar, ktorý je okamžite dostupný Kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že Kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.

6.4 Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.

Článok VII.

Dodanie Tovaru

7.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného Tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne.

7.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom.

7.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby alebo Slovenskej pošty na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Zásielka s Tovarom vždy obsahuje faktúru.

7.4 Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

Článok VIII.

 

Možnosti platby

8.1 Za tovar je možné zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

- platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány na e-shope www.momentumclothing.sk

- Bankovým prevodom na účet Predávajúceho.

Článok VIII.

Ochrana osobných údajov

Ďakujeme za návštevu nášho online obchodu. Ochrana súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Nižšie nájdete rozsiahle informácie o tom, ako spracovávame vaše dáta. Osobné údaje neposkytujeme tretím stranám s výnimkou spoločností uvedených v časti XI. Ochrana osobných údajov.

 

Môžete navštíviť naše webové stránky bez odhalenia akýchkoľvek osobných informácií. Pri každej návšteve webových stránok webový server automaticky ukladá iba tzv. Súbory denníka servera, ktorý obsahuje napr. názov požadovaného súboru, vašu IP adresu, dátum a čas.

 

Tieto prístupové údaje sú analyzované výlučne na účely zabezpečenia plynulého fungovania webových stránok a zlepšenia našej ponuky.

 

Údaje spracováva aj poskytovateľ tretej strany, ktorého sme si zaviazali – poskytovať služby hostingu a prezentácie webových stránok v našom mene. Tento poskytovateľ spracováva na svojich serveroch všetky údaje, ktoré sú zhromažďované spôsobom uvedeným nižšie, keď navštívite našu webovú stránku alebo vyplníte formuláre sprístupnené na tento účel v našom internetovom obchode. Údaje sa spracovávajú na iných serveroch len v rozsahu, ktorý je tu popísaný. Tento poskytovateľ služieb je spoločnosť Wix.com Ltd.

 

Zber údajov a ich použitie na spracovanie zmluvy a na otvorenie zákazníckeho účtu

 

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne odošlete pri objednávke, kontaktujte nás (napríklad prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu). Povinné polia sú označené, pretože tieto údaje absolútne potrebujeme na vykonanie zmluvy alebo spracovanie vašej žiadosti o kontakt, inak by ste nemohli dokončiť objednávku. V každom vstupnom formulári je zrejmé, aké údaje sa zhromažďujú. Používame údaje, ktoré nám poskytnete na vykonanie zmluvy a spracovávame vaše otázky podľa článku. 6 (1) 1 b GDPR. Po dokončení zmluvy bude každé ďalšie spracovanie vašich údajov obmedzené a vaše údaje budú vymazané po uplynutí doby uchovávania podľa príslušných predpisov, ak výslovne nesúhlasíte s ďalším používaním vašich údajov alebo si vyhradzujeme právo ďalej používať vaše osobné údaje v rozsahu a spôsobom povolenom zákonom, o ktorom Vás informujeme v tomto oznámení. 

 

Vaše údaje posielame prepravnej spoločnosti v rozsahu potrebnom na dodanie objednaného tovaru podľa čl. 6 (1) 1. b GDPR. V závislosti od poskytovateľa platobných služieb, ktorý ste si vybrali počas procesu objednávania, sprístupníme platobné údaje na účely spracovania objednávky banke poverenej spracovaním. 

 

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať odoslaním e-mailovej správy na www.momentumclothing.sk uvedenej nižšie Po zrušení vášho súhlasu odstránime údaje zverejnené na tento účel, ak výslovne nesúhlasíte s ďalším používaním vašich údajov inak si vyhradzujeme právo ďalej používať vaše osobné údaje v rozsahu a spôsobom povolenom zákonom, z ktorého informujeme Vás v tomto oznámení.

 

 

Článok IX. 

 

Cookies

Čo sú to súbory cookie? Súbory cookie sú textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač. Súbory cookie umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie počas Vášho pripojenia.

 

Na čo používame súbory cookie? Jednotlivé stránky našej spoločnosti používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Cookies tiež používame na analýzu návštevnosti pomocou služby Google Analytics, a tiež na marketingové účely, napríklad za účelom re-marketingu, a to prostredníctvom Google adWords a systému INRES.

 

Článok X. 

 

Záverečné ustanovenia

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1.10.2019

 

Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy vyplývajúcej z objednávky (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade rozporu týchto VOP so všeobecne záväznou právnou úpravou má prednosť všeobecne záväzná právna úprava.

bottom of page